Author: 
Yan Liu; Zhen-Jin Yang;Jing Zhou; Ping Xiong; Quan Wang; Yan Yang; Yu Hu; Jiang-Tian Hu
Citation: 
J Evid Based Dent Pract . 2019 Dec;19(4):101310
Pub Date: 
July, 2020
Type: 
Meta-Analysis